Cho phép xem được báo cáo tổng hợp nhập, xuất VTHH theo đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R7 >

Cho phép xem được báo cáo tổng hợp nhập, xuất VTHH theo đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Nhằm đáp ứng mong muốn xem được báo cáo tổng hợp nhập, xuất vật tư hàng hóa theo đối tượng THCP/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng để phục vụ nhu cầu quản lý, kể từ phiên bản R7, MISA SME.NET 2015 sẽ khắc phục vấn đề trên bằng cách sau:

1.Bổ sung thêm Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

2.Đối với Bảng kê phiếu nhập, phiếu xuất theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng thì tách cột số lượng/đơn giá/thành tiền thành 2 group nhập, xuất riêng

Cách thao tác

Xem báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo đối tượng THCP, công trình, đơn hàng, hợp đồng

Vào phân hệ Giá thành, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Tinhnangmoi_R7_choxembaocaotonghopNXT-b1

Sau khi nhấn Đồng ý, màn hình hiển thị kết quả Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo đối tượng tập hợp chi phí.

Tinhnangmoi_R7_choxembaocaotonghopNXT_b2

Xem Bảng kê

Vào phân hệ Giá thành, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn Chọn báo cáo

Tinhnangmoi_R7_choxembaocaoTHNX_Bangkephieunhap-phieuxuat_b1

Sau khi nhấn Đồng ý, màn hình hiển thị kết quả Báo cáo tổng hợp nhập, xuất kho theo đối tượng tập hợp chi phí.

Tinhnangmoi_R7_choxembaoTHNX_Bangkephieunhap-phieuxuat_b2