Khách hàng muốn sửa hàng loạt thông tin vật tư hàng hóa để tiện cho việc chỉnh sửa VTHH  khi các VTHH có các thông tin giống nhau như TK kho, TK doanh thu, TK chi phí…

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 >

Khách hàng muốn sửa hàng loạt thông tin vật tư hàng hóa để tiện cho việc chỉnh sửa VTHH  khi các VTHH có các thông tin giống nhau như TK kho, TK doanh thu, TK chi phí…

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mục đích

Hiện tại có rất nhiều đơn vị khi mới sử dụng phần mềm khai báo không đầy đủ các thông tin trong danh mục VTHH, sau này khi muốn sửa lại phải sửa từng VTHH một mặc dù các thông tin sửa giống nhau

Kể từ phiên bản R16, MISA SME.NET 2015 sẽ khắc phục hạn chế trên bằng giải pháp bổ sung chức năng Sửa hàng loạt trên danh mục VTHH cho phép sửa tất cả các thông tin trừ Mã hàng

Cách thao tác

Vào menu Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa

Chọn nhiều vật tư hàng hóa có cùng tính chất (ví dụ: cùng là Thành phẩm hay Vật tư hàng hoặc cùng là Dịch vụ)

Tinhnangmoi_R16_chophepsuahangloatthongtinVTHH_b1