R7

Navigation:  16. Lịch sử phát triển sản phẩm >

R7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R7 bao gồm:

1.Cho phép xem được báo cáo tổng hợp nhập, xuất VTHH theo đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng

2.Cho phép tính được giá thành của sản phẩm mang đi gia công

3.Cho phép xem báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo đối tượng THCP/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng để xem nhanh số dư, số phát sinh của từng tài khoản chi tiết theo từng đối tượng THCP/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng

4.Cho phép lấy các hóa đơn từ MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 trên các giao diện Mua trả lại, Bán giảm giá

5.Cho phép kế toán hạch toán nghiệp vụ hàng bán trả lại, giảm giá, hàng mua trả lại, giảm giá bằng tiền gửi ngân hàng

6.Cho phép lấy mẫu Phiếu nhập, Phiếu xuất đã sửa trên MISA SME.NET 2012 lên MISA SME.NET 2015 để in mà không cần sửa lại

7.Cho phép phân bổ CCDC, TSCĐ theo từng khoản mục chi phí để đáp ứng trường hợp các CCDC, TSCĐ có cùng đối tượng phân bổ, cùng tài khoản chi phí nhưng khoản mục chi phí khác nhau

8.Cho phép theo dõi được doanh thu, chi phí và công nợ theo từng lô hàng bán

9.Cho phép xem chi tiết phát sinh theo đối tượng THCP/Công trình/Đơn hàng/Hợp đồng của các TK khác ngoài TK chi phí sản xuất để kiểm tra số đã thu, doanh thu làm căn cứ xuất hóa đơn

10.Cho phép nhập khẩu được thông tin địa điểm giao hàng khi thực hiện nhập khẩu danh mục KH, NCC từ excel

11.Bổ sung loại tiền Angola trong danh mục Tiền tệ